USVOJENO NIZ VAŽNIH ODLUKA ZA OPĆINE I KANTON

USVOJENO NIZ VAŽNIH ODLUKA ZA OPĆINE I KANTON

Na današnjoj, 83. sjednici - Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2019. – 2021. godina i Zaključak s ciljem osiguranja preduslova za provođenje aktivnosti na izradi Nacrta Budžeta HNK za 2019. godinu.
Smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija sveza prioriteta Vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je iznimno važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika.
Smjernice sadrže: strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK, osnovne pokazatelje ekonomske politike i preduslove društvenog i privrednog razvoja u BiH, osnovne makroekonomske pokazatelje u HNK, pokazatelje fiskalne politike, procjenu prihoda HNK za period 2019. – 2021.,  te pregled obaveza na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdanih jamstava u HNK.  
Prioritetni ciljevi Vlade su: podizanje nivoa sigurnosti građana – preventivno djelovanje u suzbijanju sigurnosnih izazova, održiva fiskalna politika i unaprjeđenje upravljanja Budžetom, poboljšanje kvalitete života građana – djelotvoran sistem zdravstva, efikasna socijalna zaštita i boračko-invalidska zaštita, podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima i posvećenost procesu evropskih integracija i regionalne saradnje uz bolje korištenje pretpristupnih fondova EU.

Vlada je, takođe, donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana 2018. – 2020. za provođenje Strategije razvoja HNK za period 2017. – 2020. godina.  Strategija razvoja Hercegovačko-neretvanskog kantona za period 2017. – 2020. ključni je strateško-planski dokument HNK koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj HNK.
Strategija razvoja obuhvaća ekonomski i društveni razvoj korištenjem i apsorpcijama raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tomu računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora.
Pripremljena je kako bi služila kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja i sveukupnog života u HNK. Kao takva, Strategija razvoja je usklađena s relevantnim strategijama i politikama na drugim nivoima vlasti u BiH.
Strategijom razvoja su definisani naredni strateški ciljevi i prioritetne mjere: podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana u skladu sa EU standardima i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim resursima i infrastrukturom.  

Usvojena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Tima za monitoring Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona – Monitoring uspostavljanja procesa planiranja i upravljanja razvojem HNK za 2017. godinu u kojem se predlažu i smjernice rada u narednom periodu.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava prikupljenih na osnovi vodnih naknada za 2018. godinu u ukupnom iznosu 5.977.422,54 KM. Jedinice lokalne samouprave i Grad Mostar su na poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK iskazale svoje potrebe a Ministarstvo je, u skladu sa kriterijima i raspoloživim sredstvima, Vladi predložilo Program utroška sredstava u 2018. godini.

Takođe, Vlada je usvojila i Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za Hercegovačko-neretvanski kanton u 2018. godini.
Za podršku tim manifestacijama, Vlada je osigurala  iznos od 90. 000,00 KM, a za podršku održavanju Međunarodnog sajma privrede Mostar 2018., koji je takođe proglašen sajmom od značaja za HNK, Vlada je osigurala 60.000,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za period od 2018. do 2024. godine.
Ustanovljena  je politika razvoja s vizijom, ciljevima, temeljnim načelima, opredjeljenjima i područjima razvoja. Na osnovu Politike razvoja određeni su Strateški pravci razvoja i razrađeni su u Akcionim planovima koji se odnose na sva područja koja čine sistem zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvaća: programiranje, planiranje, organiziranje snaga zaštite i spašavanja, obučavanje i osposobljavanje za zaštitu i spašavanje, provođenje mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, nadzor nad funkcionisanjem i djelotvornošću zaštite i spašavanja, informacijsko-komunikacijsku podršku upravljanju i predvođenju akcija zaštite i spašavanja i finansiranje zaštite i spašavanja, a sve u cilju  sprječavanja ili ublažavanja rizika (opasnosti) od prirodnih i drugih nesreća, smanjenja ranjivosti i izloženosti ljudi i materijalnih dobara prirodnim nepogodama i drugim nesrećama  i  razvijanja svih kapaciteta pripravnosti u odgovoru na prirodnu i drugu nesreću.

Nastavljajući pozitivnu praksu prijema kojom se značajnom broju mladih omogućava osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, a čime se postiže njihova veća konkurentnost na tržištu rada, Vlada je usvojila Odluku o raspisivanju konkursa za prijem 40 osoba – pripravnika u kantonalne organe uprave.

Vlada je primila k znanju Informaciju o toku pregovora sa sindikatima policije, potvrđujući svoju opredijeljenost da u nastavku dijaloga dođe do rješenja prihvatljivih svim učesnicima   razgovora.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice HNK.