Službene novine HNK

SLUŽBENE NOVINE
Hercegovačko-neretvanskog kantona
SLUŽBENO GLASILO


Izdavač: Hercegovačko-neretvanski kanton
Za izdavača: Sekretar Vlade, Mirsada Šuta
Adresa: Stjepana Radića, br. 3
Mostar
Tel. fax 324 036 , 324 037 323-407, 320-581

List izlazi prema potrebi. Pretplata, prodaja i primanje oglasa vrši se kod izdavača.
Narudžba Službenih novina vrši se uplatom na depozitni račun Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona kod Zagrebačke banke BH na žiro račun broj: 3380002200005953 sa naznakom  pretplata za Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vrsta prihoda 721 119 . Kopiju uplatnice poslati faxom.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana po izlasku lista. O promjeni odnosa  pretplatnik treba obavijestiti izdavača u roku od 8  dana. Pretplatnicima koji se pretplate u toku godine ne možemo garantovati da će primiti sve prethodne izašle brojeve.