Uprava za prognanike i izbjeglice

Direktor Kemal Isaković
Kemal Isaković rođen je 15.1.1957. godine u Stocu kod Mostara. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a diplomirao je 1981. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru.Radni staž započeo je u opštini Stolac, kao pripravnik, referent, a nešto kasnije postao je direktor Uprave za geodeziju katastra nekretnina i imovinsko-pravne poslove.Nakon rata, bio je predsjednik Opštinskog vijeća Stolac, a potom je izabran za ministra u Ministarstvu pravosuđa, lokalne uprave i samouprave u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Ul. S. Radića 3,
88000 Mostar
036/312-183
036/321-438
upravaprognanikahnk@hotmail.com 036/321-438
Opis poslova:

Uprava za prognanike i izbjeglice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu organizovana je kao jedinstvena organizacijska cjelina kojom neposredno rukovodi Kemal Isaković, direktor. Poslovno središte ove Uprave nalazi se u Mostaru u ulici Stjepana Radića br.3, tel: 312-183, 321-438, fax: 326-354.

Uprava za prognanike i izbjeglice obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom, a koji se odnose na:

-  vođenje i provođenje kantonalne politike u pogledu prava i zaštite raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
-  stalni rad za stvaranje političkih, ekonomskih i društvenih uslova koji će postignuti dobrovoljan i siguran povratak prognanika i izbjeglica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-   izradu nacrta kantonalnog Zakona o prognanicima i izbjeglicama, te i u drugim zakonskim aktima temeljenim na Ustavima Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-  vođenje središnje evidencije; vršenje popisa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika na području Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-   donošenje godišnjeg plana povratka na područje Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-  rješavanja statusa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika u upravnom postupku i odrađivanje organa koji vode prvostepeni postupak,
-  planiranje izgradnje objekata i naselja za smještaj raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-prognanika u slučaju vanrednih situacija,
-  rukovođenje bazom podataka i koordiniranje radom opštinskih informativnih centara,
-  koordiniranje rada tranzitno-prihvatnih i kolektivnih centara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-  pripremanje i donošenje bilanse potrebnih sredstava za kanton radi stvaranja uslova za bržu realizaciju plana povratka raseljenih osoba,
-  saradnju s federalnim, kantonalnim i međunarodnim organizacijama u rješavanju problema raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
-  podršku humanih projekata koji implementiraju nevladine humane organizacije iz svih oblasti na području Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-  brigu o provođenju Zakona i drugih propisa iz ove oblasti,
-  obavljanje drugih poslova iz problematike raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-prognanika.