Kabinet premijera

Ured predsjednika
Šef Kabineta Veselko Čerkez
Rođen je 1962. godine u Ljutom Docu /Široki Brijeg/. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Mostaru, a 1986. godine diplomirao novinarstvo na FPN u Sarajevu. Poslijediplomski studij „Međunarodni politički odnosi“ završio je 2003. godine na FPZ Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je na poslijediplomskom doktorskom studiju ''Jezici i kulture u kontaktu – interdisciplinarni društveni smjer'' Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Inače je vanjski saradnik – viši asistent na studijima „Novinarstvo“ i ''Odnosi s javnošću'' toga fakulteta na kolegijima ''Međunarodni politički odnosi'' i ''Radio dva – praktična nastava''. Nakon diplomiranja, od 1986. godine, radi kao novinar-saradnik u Dopisništvu TV Sarajevo u Mostaru, a od 1987. godine dobiva stalno zaposlenje na tadašnjem Radio Mostaru, koji od 1992. godine prerasta u Hrvatski radio Radiopostaju Mostar. Na Radio Mostaru i Hrvatskoj radiopostaji Mostar radio je do 31. augusta 2009. godine i prošao sve stepene novinarskoga usavršavanja i napredovanja. Višekratno je biran za gl. urednika tih medija, a bio je i gl. urednik privatnih TV – postaja „AS“ i HTV „OSCAR C“. Radio je i kao vanjski saradnik, dopisnik, izvjestitelj, reporter, komentator, urednik i kolumnist za više medijskih kuća, glasila i stručnih časopisa. Član je Matice hrvatske Mostar, a bio je i njezin dugogodišnji portparol i voditelj svih programa, te član Upravnoga vijeća. Uz novinarstvo, dulji niz godina aktivno se bavi profesionalnim voditeljstvom, scenarističkim i marketinškim radom, te radi kao povremeni predavač odnosa s javnošću– s posebnim naglaskom na ulogu radija u savremenom svijetu. Oženjen je, otac troje djece i živi u Mostaru.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 vladahnz@tel.net.ba 036/449-030
Opis poslova

Rad Kabineta premijera Vlade regulisan je Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta premijera Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojim su utvrđeni raspored poslova i zadaća, broj službenika i namještenika, temeljna i posebna službena zvanja, način rukovođenja, ovlasti i odgovornosti službenika i namještenika u vršenju poslova i zadaća, organiziranje, programiranje i planiranje rada, način prijema službenika i namještenika, način ostvarivanja javnosti rada, disciplinska odgovornost, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje ustrojstvo i izvršavanje poslova i zadaća Kabineta premijera.
Ovaj Pravilnik donosi šef Kabineta premijera Vlade HNK, uz saglasnost premijera Vlade i Vlade HNK-a. Radom Kabineta premijera rukovodi šef Kabineta, koji je odgovoran za stručan, pravovremen i djelotvoran rad Kabineta. Znači, šef Kabineta predstavlja i zastupa Kabinet premijera Vlade HNK-a, organizira rad, osigurava zakonitost, transparentnost, stručnost i pravodobnost u obavljanju poslova. Rad šefa Kabineta premijera Vlade utemeljen je na nizu zakona i pravilnika, sačinjenih u skladu s potrebama Kabineta. U slučaju privremenog izostanka,  šefa Kabineta zamjenjuje jedan od šefova odjela u Kabinetu.
U Kabinetu premijera Vlade HNK-a poslovi su podijeljeni na opće i tehničke u sklopu dva odjela: Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove i Odjelu za odnose s javnošću.
Programiranje i planiranje rada u Kabinetu premijera  Vlade utvrđuje se godišnjim programom rada i mjesečnim planovima koje donosi šef Kabineta, u skladu sa zakonima i drugim propisima.
Godišnji program rada sadrži opći prikaz zadataka i poslova u stanovitoj godini, a u planovima rada utvrđuju se raspored, dinamika, izvršitelji i drugi uslovi potrebni za realizaciju planiranih poslova i zadaća.
Radi razmatranja značajnih pitanja iz djelokruga Kabineta premijera Vlade, utemeljen je Stručni kolegij Kabineta premijera kojega čine: šef Kabineta i šefovi odjela.