Ured za zakonodavstvo

Ured za zakonodavstvo
Sekretar Ureda Ljubica Miletić
Rođena je 8.1.1956. godine u Konjicu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Mostaru 1980. godine. Ima dvadeset i tri godine radnog staža u struci. Prije postavljenja na mjesto sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade, od 2006.godine radila je u Uredu predsjednika Vlade na poslovima šefa Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove te obavljala poslove vršitelja dužnosti predstojnika Ureda predsjednika Vlade. Udata i majka dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
Stjepana Radica 3.
88000 Mostar
036/312-184 uredzz.vladahnzk@gmail.com 036/312-184
Opis poslova

Opis poslova Ureda za zakonodavstvo HNK


Ured za zakonodavstvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona osnovan je Uredbom o osnivanju Ureda za zakonodavstvo dana 21. aprila 1999. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona broj 9/99.

- Mjerodavnost Ureda

- Ured za zakonodavstvo daje Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, s gledišta usklađenosti s Ustavom Hercegovačko-neretvanskog kantona i pravnim sistemom, mišljenja o prijedlozima za donošenje zakona, o nacrtima odnosno o prijedlozima zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona odnosno Vlada i prijedlozima propisa koje donose ministri i rukovodioci organa kantonalne uprave,
- obezbjeđuje metodološko jedinstvo u izradi kantonalnih zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona i Vlada,
- pruža stručnu pomoć ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave,
- proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sistema te daje Vladi mišljenja i prijedloge po tim pitanjima,
- priprema materijale za objavljivanje zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština Kantona, Vlada, ministri i rukovodioci drugih organa kantonalne uprave u službenom glasilu Hercegovačko-neretvanskog kantona,
- obavlja i druge poslove koje mu u vezi s njegovim djelokrugom rada povjeri Vlada.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na koje je saglasnost dala Vlada u Uredu je sistematizovano 7 radnih mjesta i to:
- sekretar Ureda;
- pomoćnik sekretara Ureda;
- tri stručna savjetnika;
- dva namještenika

Trenutno su u Uredu zaposleni sekretar Ureda, pomoćnik sekretara Ureda i jedan namještenik za obavljanje administrativno-tehničkih poslova.
Osim izvršavanja mjerodavnosti propisanim Uredbom o osnivanju, Ured zajedno s resornim ministarstvima intenzivno radi na izgradnji pravnog sistema Kantona koji je osnov za funkcionisanje vlasti na cjelokupnom području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ured je prošao reviziju Agencije za državnu službu i dobio obavještenje koje se odnosi na zakonitost zasnivanja radnog odnosa i zakonitost postavljanja na funkcije, tako da sekretar Ureda i njegov pomoćnik u narednih 18. mjeseci prolaze kroz postupak ocjenjivanja, u skladu sa Zakonom o državnoj službi F BiH.