Pedagoški zavod HNK

Direktorica Sabaheta Bijedić
Sabaheta (Čolaković) Bijedić rođena 22.8.1952. godine. Osnovnu i Srednju učiteljsku školu završila u Mostaru, a na odsjeku za pedagogiju i psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirala i stekla zvanje pedagog-psiholog. Bila je angažovana na poslovima školskog pedagoga - psihologa u osnovnoj školi, profesora u srednjoj školi i stručnog savjetnika za razrednu nastavu u Pedagoškom zavodu. Trenutno obavlja poslove direktora Pedagoškog zavoda Mostar. Autor je velikog broja projekata iz oblasti obrazovanja, stručnih radova, udžbenika i priručnika za nastavu. Za svoj rad dobila je niz priznanja među kojima je najznačajnija „ Žena godine u oblasti obrazovanja u BiH“ 1999. godine.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Sjeverni logor 116, Mostar 036/ 570- 045, 036/571- 648 036/ 570- 045, 036/571- 648 pedzavod@bih.net.ba

Mjerodavnosti Pedagoškog zavoda:

Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:

1.    izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
2.    ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora,
3.    donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova,
4.    donošenje programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i saradnika,
5.    utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
6.    praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
7.    organiziranje vaspitno-obrazovnog informacijskog i ostalog sistema na području Kantona,
8.    informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Kantona,
9.    izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
10.    izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
11.    izrada stručnih uputstava za rad i neposrednu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima,
12.    briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno- obrazovni proces,
13.    vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.

Službena starnica: http://www.pzm.ba/