Zavod za zaštitu kulturno – historijske baštine HNK

Direktorica Ivanka Miličević-Capek
Mr.sc. Ivanka Miličević-Capek rođena je u Mostaru 1968.godine, gdje je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala arheologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1994. Završila poslijediplomski studij Arheologija istočnog Jadrana na Sveučilištu u Zadru, na kojem je 2009. magistrirala na temu Groblja seobe naroda na području današnje Bosne i Hercegovine. Od 2000. do 2004. direktorica Zavoda za zaštitu spomenika kulture HZ HB u Mostaru, a 2004. imenovana direktoricom Zavoda za zaštitu kulturno-historijske baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od osnivanja diplomskog studija arheologije i povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Mostaru 2001. učestvuje kao vanjski saradnik u izvođenju nastavnih aktivnosti. Trenutačno priprema doktorsku disertaciju na temu iz područja srednjovjekovne arheologije na Sveučilištu u Zadru.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Stjepana Radića 3., Mostar 036/325-262 036/325-262 zavod.bastina.hnz@gmail.com

Mjerodavnosti Zavoda za zaštitu kulturno – historijske baštine:

Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (NN HNK, br. 4/98 ) članom 21. određuje djelokrug Zavoda za zaštitu kulturno – historijske baštine koji obuhvaća:
- razmatranje, proučavanje, istraživanje i znanstvenu obradu pojedinih pitanja zaštite spomenika kulture,
- vođenje centralne i zbirne evidencije podataka o stanju spomenika kulture, te utvrđivanje i predlaganje prioriteta  u provedbi mjera zaštite,
-  obavljanje stručnih poslova na utvrđivanju stanja kulturnih objekata,
-  koordiniranje i provedbu mjera zaštite kulturne baštine,
-  obavljanje stručnog nadzora nad radom ustanova za zaštitu kulturne baštine,
 -  obavljanje stručnog nadzora nad provedbom zaštitnih mjera na spomenicima kulture,
-  pružanje stručne pomoći ustanovama za zaštitu spomenika kulture,
-  predlaganje donošenja odgovarajućih mjera i propisa u svezi sa zaštitom kulturne baštine,
-  vođenje centralne evidencije i Registra spomenika kulture, te prikupljanje dokumentacije o svim spomenicima kulture na teritoriju Kantona,
-  predlaganje prioriteta izvedbe zaštitnih zahvata na spomenicima kulture, te u tu svrhu ocjenjivanje konzervatorske dokumentacije i dokumentacije za prostorne planove,
-  obavljanje stručnih znanstvenih i informativnih radova iz područja zaštite kulturne baštine,
-  organiziranje i učestvovanje na stručnim savjetovanjima i skupovima o pojedinim pitanjima zaštite kulurne baštine kao i tečajevima, seminarima i i sl. u svrhu stručnog usavršavanja radnika u ovom području,
 -  stručne ocjene i saglasnost kod revitalizacije pojedinih spomenika,
 -  obavljanje i drugih stručnih poslova na zaštiti kulturno - historijske baštine u skladu sa zakonskim propisima.


Popis Zakona i propisa iz djelokruga rada Zavoda:

-    Zakon o zaštiti kulturno – historijske baštine u HNK (NN HNK, br. 2/06)
-    Zakon o odobravanju gradnje izvan granica nacionalnih spomenika odnosno izvan privremenih granica i provođenju mjera zaštite (NN HNK, br. 5/08)
-    Pravilnik o tehničkim i kadrovskim uvjetima arheoloških istraživanja (NN HNK, br. 6/12)