Ministarstva

Zakoni

UPUTSTVO ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
NAPUTAK ZA PRIMJENU ZAKONA O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM
ZAKON O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE HNK
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI HNŽ
PRAVILNIK O SASTAVU I NAČINU RADA LJEKARSKIH KOMISIJA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE HNK